ریحانه 1 موسوعه آیات و روایات زن و خانواده
51 بازدید
محل ارائه: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت جستجوی احادیث، یکسان سازی، آدرس دهی، و حذف مکرر
زبان : عربی